Jogové integrálne vzdelávanie

Joga a človek súčasnej doby

Joga predstavuje rozvoj človeka smerom od ušľachtilých ideálov k aktívnej účasti na živote. Prax jogy cvičiacemu umožňuje vyjadrovať tieto hodnotné ideály v jogových pozíciach. Zároveň dochádza k nadobudnutiu rovnováhy a usporiadaniu vedomia v bežnom každodennom živote. Umelecké stvárnenie ideí prostredníctvom ásanovej praxe má podporné pôsobenie v rozvoji tvorivosti a liečebné pôsobenie na celkové duševné a fyzické zdravie. Hodiny jogy sú vhodné pre všetky vekové kategórie, pre začiatočníkov i pre pokročilých záujemcov. Zapojenie vlastnej dynamiky chrbtice podporuje posilnenie a flexibilitu, ako aj celkovú vzpriamenosť postoja. Interakcia účastníkov je na hodinách jogy vítaná a podporovaná. 

Nová jogová vôľa

Prístup jogy, ktorý predstavuje rozšírenie tradičnej praxe, posilnenie praktických zručností pre život, rozvoj duševného života a umeleckého cítenia je v dnešnej dobe mimoriadne cenný. Jogovou praxou cvičiaci vo všeobecnosti aktívne podporuje rozvoj vedomia prostredníctvom spolupôsobenia myslenia, cítenia a vôle. Dielo autora a skúseného spirituálneho učiteľa Heinza Grilla je publikované v desiatkach kníh s témami od jogy, cez zdravie, výživu, pedagogiku, umenie, architektúru až k horolezectvu. Hodnotné myšlienky, konkrétne predstavy a zmysluplné obsahy pre život tvoria podstatu jogových ásan, ktoré je možné spoznávať nielen v ich forme, ale aj obsahu a obraze. 

Integrálne vzdelávanie:

 • celostné vzdelávanie
 • pravidelné hodiny a kurzy jogy
 • tématické prednášky a semináre
 • tématické diskusie a rozhovory 
 • odbornosť, cit a skúsenosti
 • inšpiratívne zdroje - nová jogová vôľa, antropozofia, integrálna joga
 • odborná študijná literatúra

Ásanová prax podporuje:

 • pozornosť, koncentráciu, predstavivosť
 • rovnováhu a usporiadanie vedomia
 • individuálne posilnenie človeka
 • cieľavedomosť a prekračovanie hraníc
 • regeneráciu, tvorbu životných síl
 • duševné a fyzické zdravie
 • rozvoj vlastnej dynamiky chrbtice
 • vzpriamenosť postoja

Ásanová prax zahŕňa:

 • vytvorenie konkrétnej predstavy o ásane
 • prehĺbenie koncentrácie 
 • rozvoj objektívneho vnímania
 • členené nasadenie vôle 
 • zapojenie vlastnej dynamiky chrbtice
 • slobodný a plynulý tok dychu
 • utváranie estetických jogových pozícií 
 • aktívnu interakciu s okolím

JOGA VONKU
Zámocký park - Pezinok


Každý utorok v priaznivom počasí:
Od 8:00 - 9:00 hod.
Pri altánku v Zámockom parku

JOGA VONKU
Fitness 69 - Modra


Každý štvrtok v priaznivom počasí:
Od 18:00 - 19:00 hod.
Štúrova 69, Modra

Kurzy v uzavretých priestoroch začínajú v septembri 2020

Video-hodiny jogy nájdete tu: Youtube - Jogové integrálne vzdelávanie

Šenkvice

Každý pondelok: 18:00 - 19:00
Kultúrny Dom
G. Kolinoviča 5, Šenkvice

Pezinok La Manita

Každý utorok: 08:00 - 09:00
La Manita
Trnavská 1, Pezinok

Pezinok - Mirage

Každú stredu: 19:00 - 20:00
Mirage Fitness Club
Kalinčiakova 4, Pezinok

Tématická brožúra

Prečo považujem ľudský postoj za dôležitú súčasť v živote človeka?

Prostredníctvom postoja si človek tvorí vzťah k životu, k blížnym i k celému sociálnemu okoliu. Ľudský postoj zároveň reprezentuje hodnoty, obsahy i cieľovú orientáciu v živote.

V súčasnej dobe je utváranie ľudského postoja náročnou úlohou. Človek potrebuje vynaložiť veľmi veľké úsilie na vytvorenie postoja, ktorý je založený na etických princípoch a orientácii k rozvoju. Takýto postoj môže človek rozvinúť na základe ušľachtilých myšlienok, pravdivého cítenia, ako aj aktívnej účasti na živote.

Akú úlohu má obsahové utváranie života v súvislosti s ľudským postojom, nachádzaním rovnováhy a usporiadaním vedomia?

Pre utváranie zdravého a vyváženého postoja je mimoriadne dôležitá obsahová stránka života. Súvisí s motívmi, ktoré človeka v živote vedú. Kam človek smeruje svoju pozornosť a záujem? Aké myšlienky, predstavy a obsahy vnáša do života, do vzťahovej a sociálnej roviny? Aké ciele si stanovuje? Do akých činností vkladá svoje životné sily?

S orientáciou človeka súvisí utváranie postoja, usporiadanie duševného života, tvorba životných síl a napokon aj celkové zdravie. Primárna orientácia človeka má svoje počiatky v genetickej, výchovnej, vzdelávacej, sociálnej a kultúrnej základni života. Túto bázu človek zväčša akceptuje ako prirodzenú súčasť života. Počas jednotlivých fáz života dospieva tiež k pochopeniu, že každá ľudská individualita v sebe nesie jedinečný tvorivý potenciál, ktorý sa môže rozvinúť na základe slobodného individuálneho životného postoja.Copyright © 2019 Všetky práva vyhradené

Simona Žiláková - Integral Education - Prajna
ISBN: 978-80-973266-0-9                                

 

Ukážka kapitoly

Individuálna a firemná joga

Joga predstavuje aktivitu, ktorá podporuje nadobudnutie rovnováhy prostredníctvom usporiadania vedomia. Počas hodín jogy sa snažím o praktické a umelecké prístupy k utváraniu jogových pozícií - ásan. Primeranou ásanovou praxou u človeka dochádza k usporiadaniu vedomia a celkovej rovnováhe. Zároveň cvičiaci prirodzene podporuje tvorbu životných síl, duševné a fyzické zdravie. Prax jogy posilňuje spolupôsobenie síl vedomia - myslenia, cítenia a vôle. Každá jogová pozícia je tvorená z konkrétnej myšlienky a jasnej predstavy. Táto predstava je následne formovaná do jogovej pozície. Výsledkom je usporiadaná forma ásany, nadobudnutie pokoja, koncentrácie a zmyslu pre harmóniu.

 
Simona Žiláková

O Mne

Jogou sa aktívne zaoberám od roku 2011, ako učiteľka jogy pôsobím od roku 2014. Absolvovala som trojročné vzdelávanie učiteľov jogy, akreditované školenia inštruktorov jogy I. a II. stupňa a viaceré školenia v zahraničí. Profesijne sa okrem jogy venujem aj vzdelávaniu dospelých v oblasti výučby cudzieho jazyka a v cestovnom ruchu.

Záujemcom o jogu ponúkam pravidelné hodiny, kurzy jogy a tématické semináre, ktoré umožňujú rozšírenie a prehĺbenie poznatkov v teoretickej, ako aj praktickej rovine. 
Vo svojej praxi rozvíjam prístupy novej jogovej vôle, integrálnej jogy a antropozofie, ktoré prinášajú zmysluplné podnety pre rozvoj súčasného človeka a rozšírenie jogy o myšlienkový, sociálny a umelecký rozmer.

"Každý človek má v živote slobodu spolupôsobiť ušľachtilými myšlienkami, pravdivými cíteniami a zmysluplným konaním na rozvoji väčšieho celku"
Simona Žiláková

Blogy

Postoj človeka vo vzťahu k okoliu

Joga ako umenie

Kontakt

Kontaktujte ma

Prihláste sa k odberu noviniek

* označuje požadované