Individuálna a firemná joga

Joga pre jednotlivcov a firmy
individualna_joga1.png
Joga pre jednotlivcov
Lekcia s individuálnym prístupom
25 90min.
Prihlásiť sa
joga_vo_firme3-1.png
Joga pre firmy a pracovné tímy
Lekcia jogy vo firme alebo v skupine
30 90min.
Prihlásiť sa
team-building-yoga2.png
Joga pre pracovný tím
Tématická ásanová prax v tíme
50 90min.
Prihlásiť sa
yoga_in_english3.png
Yoga for English speakers
Private practice with individualized approach
30 60min.
Sign Up
Rozvoj podporujúce účinky cvičenia jogy na pracovisku:
  • pozornosť
  • koncentrácia
  • predstavivosť
  • usporiadanie vedomia
  • celkové individuálne posilnenie
  • cieľavedomosť a zdravé prekračovanie hraníc
  • tvorba a obnova životných síl
  • duševné a fyzické zdravie
  • vzpriamenosť postoja

Spoznajte sily vedomia a ich priaznivé spolupôsobenie

Zdravý náhľad, rovnováha a slobodné nasadenie vôle

Myslenie a tvorba objektívneho prehľadu
Myšlienková činnosť predstavuje potenciálne najslobodnejší proces v živote človeka. Myslenie je však v súčasnosti do veľkej miery ovplyvňované sugesciami doby. Zameranie bdelej pozornosti voči vonkajšiemu svetu vedie k rozvoju vedomého myšlienkového procesu, ktorého výsledkom je schopnosť tvorby objektívneho náhľadu, jasných predstáv a koncentrácia. Rozvinutá schopnosť myslenia a koncentrácie tvorí kvalitný základ pre ásanovú prax, ako aj pre pracovný a osobný život.

Cítenie a utváranie vzťahu s vonkajším okolím
V bežnom živote sa duševné prežívanie pohybuje v povrchných pocitoch sympatie alebo antipatie. Pri vedomom rozvinutí cítenia človek nadobúda hlbšie a pravdivejšie vnímanie okolia a objektívnejšiu orientáciu v živote. Rozvoj schopnosti cítenia prispieva k rozvinutiu zdravého stredu v rámci rôznych polarít života. V ásanovej praxi je vhodné, keď sa cvičiaci učí objektívne vnímať svoje telo v pohybe i v pokojnej fáze ásany a rozvíjať hlbšie cítenia k jednotlivým jogovým pozíciam.

Vôľa a slobodné konanie
Pri nedostatočnom koordinovaní vôle môže dochádzať k slabému vôľovému nasadeniu alebo naopak ku stavom preťaženia. Preto je vhodnou súčasťou praxe učiť sa vôľové nasadenie vhodne usmerňovať. V ásanovej praxi sa cvičiaci učí vôľu členiť a používať ju koordinovane, cielene k vopred premyslenej predstave. Takýmto spôsobom je silové nasadenie slobodnejšie od telesných pocitov a cvičiaci dosahuje svoje ciele s väčšou ľahkosťou.