Individuálna a firemná joga

Joga pre jednotlivcov a firmy
individualne_lekcie_jogy_1web.png
Joga pre jednotlivca
Intenzívna prax s individuálnym prístupom
20-30/1-1,5h
Prihlásiť sa
firemna_joga_1web.png
Joga pre firmu
Intenzívna prax s individuálnym prístupom
30-50/1-1,5h.
Prihlásiť sa
individualne_lekcie_jogy_1web.png
Yoga for English speakers
Private practice with individualized approach
30-50/1-1,5h.
Sign Up

Vedomé utváranie ásan podporuje:

  • pozornosť
  • koncentráciu
  • predstavivosť
  • usporiadanie vedomia
  • celkové individuálne posilnenie
  • cieľavedomosť a schopnosť prekračovať svoje hranice
  • tvorbu a obnovu životných síl
  • duševné a fyzické zdravie
  • vzpriamenosť postoja

Spoznajte sily vedomia a ich vzájomné spolupôsobenie

Ako človek nadobúda v joge náhľad, rovnováhu a slobodné nasadenie vôle?

Myslenie a tvorba objektívneho prehľadu
Myšlienková činnosť predstavuje potenciálne najslobodnejší proces v živote človeka. Myslenie človeka súčasnosti je do veľkej miery ovplyvňované sugesciami doby a často odpútavané od pozornosti na zmysluplné ciele. Zameranie pozornosti k vonkajšiemu svetu vedie k rozvoju aktívneho vedomého myšlienkového procesu, ktorého výsledkom je schopnosť tvorby objektívneho náhľadu, jasných predstáv a koncentrácie. Rozvinutá schopnosť myslenia a koncentrácie tvorí základ pre ásanovú prax.

Cítenie a utváranie vzťahu s vonkajším okolím
V bežnom živote sa duševné prežívanie pohybuje v povrchných pocitoch sympatie alebo antipatie. Pri vedomom rozvinutí cítenia človek nadobúda hlbšie a pravdivejšie vnímanie okolia a objektívnejšiu orientáciu v živote. Rozvoj schopnosti cítenia prispieva k zachovávaniu zdravého stredu v rámci rôznych polarít života. V ásanovej praxi je vhodné, keď sa cvičiaci naučí objektívne vnímať svoje telo v pohybe i v pokojnej fáze ásany.

Vôľa a slobodné konanie
Pri nedostatočnom členení a koordinovaní vôle môže dochádzať v živote ku stavom vyčerpania. Preto je vhodnou súčasťou praxe učiť sa vôľové nasadenie koordinovať. V ásanovej praxi je vhodné vôľu členiť a používať ju koordinovane a cielene k vopred premyslenej predstave.