O mne

Moja prax a ciele v joge
Záujemcom o jogu ponúkam pravidelné hodiny, kurzy jogy a tématické semináre, ktoré umožňujú spoznanie praxe jogy v utváraní ásan, rozšírenia a prehĺbenia poznatkov v teoretickej a praktickej rovine, ako aj spoznanie umeleckého aspektu v joge. Vo svojej praxi rozvíjam prístupy novej jogovej vôle, integrálnej jogy a antropozofie, ktoré prinášajú zmysluplné podnety pre rozvoj človeka súčasnej doby a rozšírenie jogy o myšlienkový, sociálny a umelecký rozmer.

Jogou sa aktívne zaoberám od roku 2011, ako učiteľka jogy pôsobím od roku 2014. Absolvovala som 3-ročné vzdelávanie učiteľov jogy v Ásane - akadémii vzdelávania a jogy, školenia organizované Európskou asociáciou jogy EAY, školenia lektorované Heinzom Grillom, ako aj akreditované školenia pre inštruktorov jogy I. a II. stupňa na Slovensku. Som jednou zo zakladajúcich a aktívne pôsobiacich členov Profesijného zväzu učiteľov jogy na Slovensku - Učitelia jogy, ktorý svojou činnosťou podporuje rozvoj a kvalitu výučby jogy.

"Každý človek má v živote slobodu spolupôsobiť ušľachtilými myšlienkami, pravdivými cíteniami a zmysluplným konaním na rozvoji celku".

Inšpirácie z integrálnych prístupov

Spirituálne náuky s dôrazom na obsahovú a umeleckú stránku
Prístup jogy, ktorý predstavuje rozšírenie tradičnej praxe, posilnenie praktických zručností pre život, rozvoj duševného života a umeleckého cítenia je v dnešnej dobe mimoriadne cenný. Praxou jogy cvičiaci vo všeobecnosti aktívne podporuje rozvoj vedomia prostredníctvom spolupôsobenia myslenia, cítenia a vôle. Hodnotné myšlienky, konkrétne predstavy a zmysluplné obsahy pre život tvoria podstatu jogových ásan, ktoré je možné spoznávať nielen v ich forme, ale aj obsahu a obraze. Nová jogová vôľa, ktorá je jednou z inšpirácii v mojej praxi je dielom aktívne pôsobiaceho európskeho učiteľa Heinza Grilla, zaujímam sa aj o prístup integrálnej jogy indického učiteľa Šri Aurobinda a v rámci západnej spirituality považujem za hodnotné dielo antropozofiu Rudolfa Steinera.

Tématická brožúra

Ľudský postoj a rovnováha v joge
Ludsky-postoj-a-rovnovaha-v-joge-1.jpg
Ľudský postoj a rovnováha v joge
Tématická brožúra Prečo považujem ľudský postoj za dôležitú súčasť v živote človeka? Prostredníctvom postoja si človek tvorí vzťah k životu, k blížnym i k celému sociálnemu okoliu. Ľudský postoj zároveň reprezentuje hodnoty, obsahy i cieľovú orientáciu v živote. Akú úlohu má obsahové utváranie života v súvislosti s ľudským postojom, nachádzaním rovnováhy a usporiadaním vedomia? Pre utváranie zdravého a vyváženého postoja je mimoriadne dôležitá obsahová stránka života. Súvisí s motívmi, ktoré človeka v živote vedú. Kam človek smeruje svoju pozornosť a záujem? Aké myšlienky, predstavy a obsahy vnáša do života, do vzťahovej a sociálnej roviny? Aké ciele si stanovuje? Do akých činností vkladá svoje životné sily? S orientáciou človeka súvisí utváranie postoja, usporiadanie duševného života, tvorba životných síl a napokon aj celkové zdravie. Primárna orientácia človeka má svoje počiatky v genetickej, výchovnej, vzdelávacej, sociálnej a kultúrnej základni života. Túto bázu človek zväčša akceptuje ako prirodzenú súčasť života. Počas jednotlivých fáz života dospieva tiež k pochopeniu, že každá ľudská individualita v sebe nesie jedinečný tvorivý potenciál, ktorý sa môže rozvinúť na základe slobodného individuálneho životného postoja. Copyright © 2019 Všetky práva vyhradené Simona Žiláková - Integral Education - Prajna ISBN: 978-80-973266-0-9
7,90