O mne

Odborná prax a ciele v joge
Pre záujemcov o jogu organizujem pravidelné lekcie, kurzy jogy a tematické semináre, ktoré umožňujú spoznanie tvorby jogových pozícií, rozšírenie a prehĺbenie poznatkov v teoretickej a praktickej rovine, ako aj rozvoj umeleckého aspektu v joge. Vo svojej praxi rozvíjam prístupy antropozofie, novej jogovej vôle a integrálnej jogy, ktoré prinášajú zmysluplné podnety pre rozvoj človeka súčasnej doby a rozšírenie jogy o myšlienkový, sociálny a umelecký rozmer.

Jogou sa aktívne zaoberám od roku 2011, ako učiteľka jogy pôsobím od roku 2014. Absolvovala som 3-ročné vzdelávanie učiteľov jogy, školenia organizované Európskou asociáciou jogy EAY, ako aj akreditované školenia inštruktora jogy I. a II. stupňa. V roku 2019 sme spolu s kolegami založili Profesijný zväz učiteľov jogy na Slovensku s cieľom rozvoja kvality výučby jogy a budovania vzťahov so zástupcami rôznych jogových smerov.

"Každý človek má v živote slobodu spolupôsobiť ušľachtilými myšlienkami, pravdivými cíteniami a zmysluplným konaním na rozvoji celku".

Inšpirácie z integrálnych prístupov

Spirituálne náuky s dôrazom na obsahovú a umeleckú stránku
Školiace prístupy, ktoré predstavujú rozšírenie tradičnej praxe, posilnenie praktických zručností pre život, rozvoj duševného života a umeleckého cítenia sú v dnešnej dobe mimoriadne cenné. Praxou jogy cvičiaci vo všeobecnosti aktívne podporuje rozvoj vedomia prostredníctvom spolupôsobenia myslenia, cítenia a vôle. Hodnotné myšlienky, konkrétne predstavy a zmysluplné obsahy pre život tvoria podstatu jogových ásan, ktoré je možné spoznávať nielen v ich forme, ale aj obsahu a obraze. V rámci európskej spirituality považujem za hodnotné dielo Rudolfa Steinera - antropozofiu. Inšpiráciu v mojej jogovej praxi tvorí nová jogová vôľa, ktorá je dielom aktívne pôsobiaceho európskeho učiteľa Heinza Grilla a zaujímam sa tiež o prístup integrálnej jogy indického učiteľa Šri Aurobinda.

Tématická brožúra

Ľudský postoj a rovnováha v joge
Ludsky-postoj-a-rovnovaha-v-joge-1.jpg
Ľudský postoj a rovnováha v joge
Prečo je ľudský postoj podstatný v živote človeka? Prostredníctvom postoja si človek tvorí vzťah k životu, k blížnym i k celému sociálnemu okoliu. Ľudský postoj zároveň reprezentuje hodnoty, obsahy i cieľovú orientáciu v živote. Akú úlohu má obsahové utváranie života v súvislosti s ľudským postojom, nachádzaním rovnováhy a usporiadaním vedomia? Pre utváranie zdravého a vyváženého postoja je mimoriadne dôležitá obsahová stránka života. Súvisí s motívmi, ktoré človeka v živote vedú. Kam človek smeruje svoju pozornosť a záujem? Aké myšlienky, predstavy a obsahy vnáša do života, do vzťahovej a sociálnej roviny? Aké ciele si stanovuje? Do akých činností vkladá svoje životné sily? S orientáciou človeka súvisí utváranie postoja, usporiadanie duševného života, tvorba životných síl a napokon aj celkové zdravie. Primárna orientácia človeka má svoje počiatky v genetickej, výchovnej, vzdelávacej, sociálnej a kultúrnej základni života. Túto bázu človek zväčša akceptuje ako prirodzenú súčasť života. Počas jednotlivých fáz života dospieva tiež k pochopeniu, že každá ľudská individualita v sebe nesie jedinečný tvorivý potenciál, ktorý sa môže rozvinúť na základe slobodného individuálneho životného postoja. Copyright © 2019 Všetky práva vyhradené Simona Žiláková - Integral Education - Prajna ISBN: 978-80-973266-0-9
8,90